wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Konkurs na inicjatywy lokalne - edycja 2024

Fundacja Instytut Karpacki ogłasza konkurs na inicjatywy lokalne w ramach zadania „Sądecki akcelerator zadań obywatelskich z innowacjami społecznymi” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 na podstawie umowy nr 25/III/2024.

Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw.

Tematyka inicjatyw lokalnych będzie związana z następującymi obszarami:
1. Inicjatywy rekreacyjne i sportowe, w tym związane z rehabilitacją: dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja dotyczyć będzie ułomności: otyłość,
niepełnosprawność ruchowa, poznawcza, mentalna, w tym związana z covid.
2. Inicjatywy ekologiczne, preferowane związane z Programem Europejski Zielony Ład.
3. Inicjatywy edukacyjne, skierowane dla: dzieci, młodzieży, wykluczonych.
4. Inicjatywy kulturalne, preferowane związane z tradycją narodową i Subregionu Sądeckiego.

O dotacje mogą ubiegać się:

 • młode organizacje pozarządowe,
 • grupy nieformalne samodzielnie,
 • grupy nieformalne z Patronem.

Projekty realizowane mogą być na terenie Subregionu Sądeckiego, który obejmuje: Miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski i nowosądecki.

W 2024 roku zakłada się przyznanie min. 25 mikrodotacji. Maksymalna kwota dotacji to 6.000,00 zł. brutto. Pula środków przeznaczonych na mikrodotacje w bieżącym roku wynosi 150.000,00 zł.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 12 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00. 

Sposób złożenia wniosku:

Wypełniony komputerowo wniosek, w języku polskim wraz z załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie (do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00):

 • osobiście, w postaci papierowej w siedzibie Oferenta, tj. ul. Łącznik 12 h, 33-300 Nowy Sącz, w dni robocze w godz. 08:00-14:00;
 • wysłać kurierem na adres siedziby Operatora, tj. ul. Łącznik 12 h, 33-300 Nowy Sącz. Decyduje data i godzina dostarczenia do Operatora;
 • wysłać na e-mail na adres: biuro@instytut-karpacki.org, z obowiązkiem dosłania lub dostarczenia osobiście do 3 dni roboczych wersji papierowej kurierem (do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00). Decyduje data i godzina dostarczenia wniosku w wersji elektronicznej na w/w adres e-mail. W tytule wiadomości należy wpisać „Wniosek o przyznanie mikrodotacji”, W treści wiadomości należy podać tytuł inicjatywy oraz nazwę organizacji pozarządowej lub/i grupy nieformalnej. Należy przesłać zeskanowany, podpisany wniosek przez upoważnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz jego załącznikami umieszczonymi na dole strony.

Ścieżka wyłaniania Realizatorów inicjatyw lokalnych przedstawia się następująco:

 • złożenie wniosku od 12 kwietnia do 26 kwietnia 2024 roku do godz. 14.00
 • ocena formalna od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku
 • ocena merytoryczna od 30 kwietnia do 28 maja 2024 roku
 • wyniki konkursu grantowego 29 maja 2024 roku
 • podpisywanie umów od 30 maja 2024 roku.

Kontakt w sprawie naboru

e-mail: mkowalik@instytut-karpacki.org, 

numer telefonu:  782 220 300 lub 514 526 661.

kontakt telefoniczny z doradcami w godzinach: 08:30-14:30 w dni robocze.

Załączniki konkursu:

1. Regulamin konkursu

1.1. Załącznik numer 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie

1.2. Załącznik numer 2 - Karta oceny formalnej

1.3. Załącznik numer 3 - Karta oceny merytorycznej

1.4. Załącznik numer 4 - Lista władz statutowych i pracowników Operatora

1.5. Załącznik numer 5 - Podręcznik dla Realizatorów

1.5.1 Załącznik nr 1 - Wzór zmiana w projekcie

1.5.2 Załącznik nr 2 - Formularz zgłaszania działań promocyjnych

1.5.3 Załącznik nr 3 - Wzór listy obecności

1.5.4 Załącznik nr 4 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1.5.5 Załącznik nr 5 - Wzór licencji autora do utworu

1.5.6 Załącznik nr 6 - Wzór potwierdzenia odbioru nagród

1.5.7 Załącznik nr 7 - Zgoda na udział w projekcie osoby niepełnoletniej

1.5.8 Załącznik nr 8 - Wzór opisu rachunku dla umowy cywilnoprawnej

1.5.9 Załącznik nr 9 - Wzór opisu faktury

1.5.10 Załącznik nr 10 - Wzór sprawozdania


Zamknij