wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Sądecki Akcelerator Zadań Obywatelskich z Innowacjami Społecznymi

Cel zadania

Głównym celem programu Sądecki akcelerator zadań obywatelskich z innowacjami społecznymi jest zwiększenie oddolnych inicjatyw społecznych. Program wspiera mieszkańców Subregionu Sądeckiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Poprzez realizację programu Fundacja Instytut Karpacki pomaga w realizacji przedsięwzięć społecznych grupom nieformalnym i młodym organizacjom pozarządowym.

Do kogo skierowany

Grupę docelową stanowią młode organizacje pozarządowe, o zasięgu lokalnym i młodym stażem działania oraz grupy nieformalne.
Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, mająca siedzibę w województwie objętym projektem lub/oraz,  która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.

Grupy nieformalne to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).

Podjęte działania w ramach projektu

Mikrodotacje do kwoty 6 000 zł:

W pierwszej edycji konkursu (2024 r.) przekazanych zostanie min.  25 dotacji, w drugiej edycji (2025 r.) - min. 26 dotacji, w trzeciej edycji (2026 r.) min. 26 dotacji. W sumie zostanie przekazanych min. 77 dotacji. 

W ramach zadania przewiduje się działania edukacyjne i animacyjne. 

Działania edukacyjne:

 • Szkolenia edukacyjne (online) w okresie naboru projektów. 
  Na etapie naboru wniosków zostaną przeprowadzone w każdym naborze po 2 szkolenia 4 godzinne w formie warsztatów, w zakresie pisania projektów. 
 • Szkolenia wdrożeniowe (online) w trakcie realizacji projektów.
  Po podpisaniu umów zostaną przeprowadzone w każdym naborze po 2 szkolenia 4 godzinne w formie warsztatów w zakresie: promocja projektów i rozliczania projektów, przygotowania sprawozdania.
 • Szkolenia edukacyjne (online) w trakcie realizacji projektów.
  Na etapie realizacji projektów (po podpisaniu umów) zostaną przeprowadzone w każdym naborze po 2 szkolenia 2 godzinne w formie warsztatów w zakresie m. in.: promocji projektów w socialmediach, prawach autorskich, dostępnych funduszach na realizacje przedsięwzięć społecznych.

Działania animacyjne:

 • Seminaria informacyjno – animacyjne – 4 spotkania  w roku x 2 godz..
  Będą skierowane do liderów lokalnych – przedstawicieli grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych. Podczas seminariów prezentowane będą przykłady dobrych praktyk związanych z realizacją ciekawych projektów lokalnych.
 • Spotkania sieciujące
  Spotkania te prowadzone będą w celu zapewnienia integracji, wymiany doświadczeń oraz wzmocnienia edukacji, Będą w formie online. Spotkania będą trwały 3 godz. każde. W każdym roku będą 2 takie spotkania sieciujące po min. 10 osób.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Data podpisania umowy

02.04.2024 r.

Źródło finansowania

Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021–2030 – KONKURS NOWEFIO 2024 – PRIORYTET 1

Wartość projektu: 975 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 975 000,00 zł.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zamknij