wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Młodzieżowa Akademia Partycypacji Obywatelskiej

Cel zadania

Celem projektu jest aktywizacja samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych oraz młodzieżowych grup nieformalnych z terenu powiatu nowosądeckiego w sprawy publiczne i obywatelskie. Ma to zwiększyć udział organizacji młodzieżowych w dialogu obywatelskim i procesach konsultacji. Ta aktywność powinna wpłynąć na kształtowanie wśród ludzi młodych postaw propaństwowych i obywatelskich.

Do kogo skierowany

Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do 8 samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych lub młodzieżowych grup nieformalnych z terenu powiatu nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza, które skorzystają z wiedzy i narzędzi rozwijanych w ramach przedłożonego zadania i prowadzonych konsultacji. Będą to samorządy wybierane ze wszystkich szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie powiatu nowosądeckiego, które jako pierwsze zgłoszą swój udział w zadaniu i które będą chciały angażować się w działania społeczności lokalnej, poprzez definiowanie i udostępnianie zdefiniowanych głosowań dla określonego grona odbiorców w wieku 15 -29 lat. Będzie to głos młodzieży w określonych sprawach obywatelskich.

Podjęte działania w ramach projektu

Każda ze szkół czy grup nieformalnych biorących udział w projekcie wypracuje po 7 zadań, które poddane zostaną później konsultacjom obywatelskim i promocji w mediach. Zadania te zostaną wypracowane na sesjach strategicznych, w których chcielibyśmy, aby uczestniczyli: przedstawiciele szkół, samorządów uczniowskich.

Chcielibyśmy także, aby wypracowywane pomysły i projekty miały związek z Budżetami Obywatelskimi. Istnieje kilka powodów, aby realizować to powiązanie. Po pierwsze, wypracowane projekty mogą mieć kontynuację w procesie realizacji Budżetów Obywatelskich. Mogą także uzyskać  poparcie obywateli i przejść do fazy wykonania. Po drugie, jest to odpowiedź na ewidentny kryzys koncepcji Budżetów Obywatelskich, szczególnie w Nowym Sączu. Będziemy się starać wypracować takie koncepcje, które wykroczą poza partykularyzmy. Ich realizacja – blisko szkoły – będzie także formą promowania szkół uczestniczących w naszym projekcie. W ramach naszego projektu posiadamy środki na publikowanie tekstów, które będą wspierać medialnie formułowane inicjatywy. W gminach na terenie powiatu będziemy szukać innych źródeł finansowania. Każdej szkole zostanie przedstawiona możliwość sfinansowania swoich projektów/działań z różnych źródeł.

Jeszcze w tym roku wypracujemy wstępne propozycje możliwych projektów dla każdej szkoły/grupy, w postaci briefów projektowych. Posiadamy w naszym banku projektów ciekawe pomysły przedsięwzięć, które mogą stać się zaczynem dla dalszych prac.

Tworzone pomysły zamieniane w projekty mogą także uczestniczyć w konkursach wojewódzkich i krajowych. Instytut Karpacki ma bogate doświadczenie w tworzeniu aplikacji do różnych konkursów. To wypracowaliśmy podczas 20-letniej działalności. Instytut Karpacki będzie dostarczał na bieżąco informacji o możliwości finansowania wybranych projektów. Istnieje także możliwość, aby Instytut  został patronem takiego pomysłu, tzn. pomógł znaleźć finansowanie, opracował projekt oraz pomógł go rozliczyć.

Narzędziem wspierającym konsultacje będzie platforma IT, dzięki której przedstawiciele samorządów będą mogli zgłaszać swoje inicjatywy i oddać głos w ważnych sprawach.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.11.2022 r. – 31.10.2023 r.

Źródło finansowania

Zadanie publiczne sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”.

Wartość projektu: 134 407,50 zł.

Kwota dofinansowania: 134 407,50 zł.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zamknij