Start arrow O nas arrow Cele
Cele E-mail

Fundacja została powołana w celach:

 

 

1.Pomocy w pozyskiwaniu funduszy dla JST i firm ze środków UE i EOG.

 

2.Pomocy gminom w projektowaniu przedsięwzięć Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE).

 

3.Wspierania inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju Karpat, regionu Małopolski i województw sąsiednich (Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego).

 

4.Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, ekologicznych i ekoenergetycznych w Karpatach oraz na terenie całej Polski.

 

5.Organizowania środowisk mogących przyczynić się do rozwoju Karpat bądź zapobiegających niekorzystnym zjawiskom występującym w Karpatach i pozostałych obszarach górskich.

 

6.Popierania działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej na rzecz rozwoju Karpat i pozostałych obszarów górskich oraz przenoszenia doświadczeń w dziedzinie rozwoju regionalnego pomiędzy organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

7.Prowadzenia badań nad stanem i możliwościami rozwoju regionu Karpat i pozostałych obszarów górskich.

 

8.Inkubacji działalności innowacyjnej związanej z ekoenergetyka  i informatyką.

 

9.Popularyzowania Internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacji.

 

10.Stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy.

 

11.Popularyzowania planowania strategicznego i innowacyjności w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach.

 

12.Popularyzowania ekologii i idei partnerstwa oraz idei zrównoważonego rozwoju.

 

13.Wspierania rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.

 

14.Doradztwa energetycznego i strategicznego dla JST oraz poprawy funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszelkich szczebli.

 

15. Promocji Karpat i pozostałych obszarów górskich.

 

16.Działania na rzecz obszarów wiejskich.

 

17.Wyrównywania szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym.